Publikarbete och konstorganisationernas verksamhetsprocesser i Konsttestarna

Så här går det till! – konstorganisationernas verksamhetsguide

1. Konstorganisatonernas programansökan

2. Kontraktprocessen

 • Konsttestarkoordinatorn meddelar konstorganisationen en estimation över antalet inträdesbiljetter som behövs
 • Konstorganisationen fastställer besökstiderna och skapar preliminära besöksbeskrivningar i Konsttestarsystemet
 • Sparrning av för- och efterarbetsmaterialet

3. Konsttestarkoordinatorerna bokar besöken och resebiljetterna för klasserna

4. Konstorganisationen planerar och producerar för- och efterarbetsmaterialet som de beskrivit i ansökningsskedet. Materialet laddas in i Konsttestarsystemet senast 1,5 månader före första besöket.

5. Konstorganisationen skickar ett välkomstbrev till skolorna ca 2 veckor före besöket

6. Besöket

 • När ungdomarna anländer på besöket önskas de välkomna och besökets praktiska saker repeteras tillsammans med ungdomarna
 • När besöket avslutas tas avsked av ungdomarna och de påminns om att recensera upplevelsen

7. Konstorganisationen skickar ett tackbrev till skolorna senast 2 veckor efter besöket

8. Reflektion

 • Konstorganisationen bekantar sig med ungdomarnas feed back
 • Tillsammans med koordinatorn går man igenom vad som lyckades och ifall det finns något som kunde vidareutvecklas
 • Konstorganisationens publikarbetare, konstnärer etc. ger Konsttestarna feed back om vårt samarbete
 • Konstorganisationen fakturerar inträdesbiljetterna efter att mängden kontrollerats med koordinatorn

FÖRARBETE

Bland konsttestarna finns ungdomar som har länge haft konst som hobby, samt lärare som är rutinerade konstbesökare och som vill satsa på att besöket blir lyckat. Dock är konstens värld rätt okänt för största delen av högstadieeleverna, och en del av åttorna har aldrig tidigare besökt muséer eller gått på teater. Med i gänget finns även ungdomar som inte är intresserade av konsten eller som ställer sig direkt negativt till konsten. Medföljande lärare kan också vara noviser i konstens värld och kan känna sig obekväma under konstbesöket. Alla dessa besökare ska uppmärksammas i planerandet av konstbesökens för- och efterhandsmaterial, samt i hur grupperna tas emot när de kommer på konstbesöket. Målet är att alla får en trygg och givande konstupplevelse.

Kullervo-Hamlet

Förarbetsmaterialet är en viktig del av konstorganisationens publikarbete. Med hjälp av förhandsmaterialet är ungdomarna medvetna om besöksetiketten hos konstorganisationerna och vad konstupplevelsen handlar om. Vanligtvis består förarbetsmaterialet av uppgifter som lärarna gör tillsammans med sina klasser på skolan före besöket. Förarbetet kan också planeras så att det genomförs hos konstorganisationen före själva upplevelsen börjar. Enligt Konsttestarnas skolenkät (2022) önskar skolorna för- och efterarbetsmaterialpaket som är korta och lätta att genomföra, och har tydliga instruktioner för lärarna. Omtyckta förarbetsuppgifter har till exempel varit presentationsvideor och rundturer i kulisserna, samt aktiverande uppgifter som är lämpliga för åldersgruppen. Som till exempel frågesporter, fotografiuppgifter eller andra bildkonstnärliga uppgifter, och enkla dramauppgifter. Tiden som skolorna har att lägga på förhandsmaterialet varierar stort mellan skolorna.

 • Läraren har inte nödvändigtvis varken tid eller sakkunnighet om konstfältet för att gå igenom ett massivt materialpaket. Speciellt om det kräver av hen en fördjupning i materialet, planering, gallring och anpassning av materialet. Ju mer materialet har färdigställts och desto tydligare anvisningarna är, desto sannolikare är det att materialet kommer att gås igenom på skolan.
 • Dela in materialet i en grundnivå och en fördjupad nivå. 
 • Samla ihop materialet i en pdf-fil och skriv en estimerad tid som behövs för att genomföra varje enskild uppgift. På så sätt har lärarna lättare att planera in förarbetet i skolvardagen.
 • Skapa också en besöksetikett, alltså anvisningar som innehåller praktisk information inför besöket, samt hur man ska uppföra sig under besöket.
 • Som hjälp i planeringsarbetet kan ni vända er till Konsttestarkoordinatorerna eller samarbeta med högstadieskolor och med åldersgruppens hobbygrupper.
 • Ladda upp för- och efterarbetsmaterialet i Konsttestarsystemet senast 1,5 månader före ert första besök. Materialet laddas in under upplevelseinformationen.

Besöksetikett

För en del av ungdomarna och även för deras lärare kan redan det att de besöker en konstorganisation kännas spännande. Ovanpå det kommer dessutom spänningen av resan dit. Speciellt under de nationella besöken kan resorna vara mycket långa, och både ungdomarna och lärarna kan vara trötta när de anländer till konstorganisationen. Ju bättre man vet i förväg vart man är på väg och vad som förväntas av en, desto lugnare och tryggare känner man sig under besöket.

I besöksetiketten  framgår vart man kommit, hur det ser ut där, var finns toaletterna och garderoberna, kommer det att vara en paus under besöket, hur länge varar besöket och vad händer och när. Besöksetiketten kan vara skriftliga- eller bildliga anvisningar, eller till exempel en video. I välkomstbrevet berättas också om praktikaliteterna.

I Konsttestarsystemet hittar varje skola även Konsttestarnas allmänna besöksetikett. Utöver detta rekommenderar vi att ni lägger till i förarbetsmaterialet er egna besöksetikett, speciellt om ni är ett nationellt mål.

Grundnivåns förarbete

Grundnivåns förarbete kunde kallas för “gör åtminstone detta”, och det tar max 15 minuter att genomföra. Efter detta förarbete vet ungdomarna vart de är på väg och vad besöket handlar om. I sin enklaste form kan grundnivåns förarbete vara en kort presentation av besökshelheten, var det framkommer  föreställningens/utställningens namn, konstformen och vad som är typiskt för just denna konstform. (Till exempel ”I dans berättar man en historia genom rörelse och musik.”). Om scenkonsten lönar det sig också att berätta ifall föreställningen saknar handling eller om den inte fortlöper kronologiskt. I grundnivåns förarbete lönar det sig inte att fördjupa sig allt för mycket i besökets teman eller filosofi. Aktiverande uppgifter med tydliga anvisningar och låg tröskel fungerar bäst som förarbetsuppgifter på den grundläggande nivån.

Fördjupande förarbete

I det fördjupande förarbetet kan man till exempel öppna upp de teman som behandlas i konstverket, samt den konstnärliga processen och arbetsgruppen bakom verket. Kunde konstnärerna berätta om sin vardag för ungdomarna? Eller kunde ungdomarna vara med i planeringen och skapandet av upplevelsen? Kan ungdomarna kanske göra en egen konstnärlig skapelse som en del av förarbetet, som sedan skulle införas i konstupplevelsen?

EFTERARBETE

Efterarbetets syfte är att ge ungdomarna verktyg för att bearbeta upplevelsen och för att kunna skapa en egen motiverad åsikt om det upplevda. Efterarbetet kan ske direkt efter konstupplevelsen, när eleverna ännu är hos konstorganisationen. Men de kan också göras senare på skolan. Lätta efterarbetsuppgifter som efterfrågats är till exempel så kallade kryss i rutan- uppgifter. Även konstnärsträffar och kulissvandringar är populära i skolorna: Likaså aktiverande uppgifter, såsom frågesporter och fotografering, har varit populära bland den aktuella åldersgruppen. Om temat för upplevelsen är  svår lönar det sig att reservera tid för diskussion och genomgång av temat. Ansvaret för bearbetning av svåra teman kan inte lämpas helt över på lärarna, helheten ska planeras så att ungdomarna får redan under besöket hjälp med att bearbeta de frågor och känslor som upplevelsen kan ha väckt (efterarbetet genomförs hos konstorganisationen direkt efter upplevelsens slut).

Enligt den respons som Konsttestarna fått från skolorna upplevs reflektionsuppgifter, som ofta erbjuds som efterarbetsmaterial, som jobbiga att genomföra med åttorna. Dessutom anser lärarna att de också själva kan komma på reflekterande frågor om de upplevda konstbesöken. Av det pedagogiska materialet som konstorganisationerna producerar önskas specifikt väl genomtänkt aktiverande innehåll.

Exempel på lyckade för- och efterarbetshelheter

Wasa Teater – Teatern har sammanställt ett paket med pedagogiskt material som skolorna kan utnyttja. Materialpaketet närmar sig pjäsens tema från olika vinklar, och erbjuder ett flertal uppgifter som kan hjälpa att bearbeta dessa teman.

Museet för nutidskonst KiasmaKiasmas materialpaket har sammanställt all relevant information som skolorna behöver veta inför sitt besök, samt museets för- och efterarbete i ett och samma paket.

Lilla Teatern – Introduktionsvideor till pjäsen Kris och katastrof i mumindalen (del av ett större videopaket).
https://www.youtube.com/watch?v=AkDJ6BTEEoU
https://www.youtube.com/watch?v=zSyVunDe2aE

Kolla även de finskspråkiga exemplen på våra sidor för mer inspiration!

BREV TILL SKOLORNA

Välkomstbrev

Konstorganisationerna skickar ett välkomstbrev till skolorna ungefär två veckor före besöket. När besöket infaller på veckan efter skolloven ska brevet skickas i god tid före lovet. Detta är mycket viktigt då Konsttestarna inte skickar någon skild påminnelse till lärarna om att besöket närmar sig. Lärarna ser informationen berörande besöken som bokats för deras klasser i Konsttestarsystemet, men tidpunkten kan ha glömts bort i skolvardagen. Syftet med brevet är att påminna om det kommande besöket och om de praktiska sakerna kring besöket. Lärarnas och skolornas kontaktpersoners e-postadresser hittas i Konsttestarsystemet på konstorganisationens egna sidor, vid “ladda ned klassens uppgifter” bredvid den aktuella upplevelsen. Infoga följande i brevet:

 • En kort och entusiastisk beskrivning om konstorganisationen och konstinnehållet
 • Praktiska arrangemang gällande gruppens ankomst och vistelse i konstorganisationen, samt hur ansvaret uppdelas mellan lärarna och organisationens personal
 • Planera i förväg hur ni går tillväga vid eventuella störningar och berätta om dessa åtgärder i välkomstbrevet till skolorna. Det är bra att läraren är medveten om att hen har ansvaret om sin egen klass, medan konstorganisationen ansvarar för produceringen av innehåll för klassen.
 • Var toaletterna och garderoben finns (t.ex. finns det garderobservice eller skåp med lås?)
 • Kan man äta sin medhavda matsäck hos er och i så fall var? Andra möjliga arrangemang gällande lunch eller servering under mellanakten?
 • Biljettarrangemang (t.ex. skickar ni biljetterna till skolorna i förväg?)
 • Påminn lärarna om att göra förarbetsuppgifterna före konstbesöket
 • Berätta för lärarna ifall eleverna behöver ha med sig sina telefoner på besöket, eller direkt efter besöket (för att t.ex. recensera upplevelsen). Annars kan lärarna säga åt eleverna att lämna telefonerna i bussen/garderoben före besöket. Om ni vill att ungdomarna gör utvärderingarna hos er efter besöket be lärarna att ta med utvärderingskoderna för eleverna.
 • Påminn lärarna om efterarbetet samt om att göra recensionerna i vår utvärderingsapplikation.
 • Anvisningar för hur eleverna och skolorna kan tagga Konsttestarna och konstorganisationen i sina inlägg på sociala medier (@taidetestaajat #taidetestaajat #konsttestarna)
 • Ett telefonnummer som lärarna kan ringa till vid behov (t.ex. om de skulle bli försenade från sitt besök)
 • Bifoga till brevet en platskarta över klassens sittplatser, så att lärarna kan i förväg planera hur eleverna ska placeras i publiken och vem som sitter bredvid vem.

Tackbrev

Konstorganisationerna skickar ett tackbrev till skolorna antingen direkt efter besöket, ellet senast två veckor efter besöket. Tackbrevet ska innehålla följande:

 • Tacka för besöket
 • Påminn om recensionerna som ska göras på Konsttestarnas webbaserade utvärderingsapplikation på adressen taidetestaajat.fi/testaa (utvärderingen görs med hjälp av en kod som eleven får av sin lärare. Koden kan användas endast en gång per konstupplevelse)
 • Meddela att ni i konstorganisationen läser ungdomarnas recensioner (ni kan t.ex. plocka med några av recensionerna ni fått, för att understryka att de faktiskt blir lästa)
 • Till tackbrevet kan ni bifoga följande utvärderingsplansch: https://taidetestaajat.fi/wp-content/uploads/2021/08/Utvarderingsplanschen-2023_09.pdf

Tackbrevet är också ett ypperligt tillfälle att meddela om annat innehåll som ni erbjuder och som kunde intressera ungdomarna. Ni kan till exempel bjuda med ungdomarna till evenemang och föreställningar som är riktade till åldersgruppen eller hobbygrupper osv.

Skicka även både välkomstbrevet och tackbrevet till er egen koordinator, så att hen är medveten om vad ni kommunicerat till skolorna.

BESÖKET

Ta emot Konsttestarna och önska dem välkomna. Detta skapar en trygg atmosfär och motarbetar rastlöshet. Samtidigt kan man repetera besökets gång, schemat, var toaletterna och garderoberna finns, samt ge anvisningar berörande användningen av telefoner under besöket. I större evenemang lönar det sig att repetera anvisningarna för besöket även från scenen just före föreställningens början. Berätta att det är tillåtet att reagera på föreställningen, men att diskutera med kompisen bredvid ska man spara till mellanakten eller till efter besöket. Desto tydligare besökets “regler” har förmedlats till lärarna i välkomstbrevet eller i förarbetets etikett-del, desto bättre kommer besöket troligen att löpa.

Det är bra om besöket har ett tydligt avslut. Efter upplevelsen kan ni önska publiken en bra hemresa och påminna dem om utvärderingen. Entusiasmen för att göra utvärderingen ökar betydligt om ni berättar för ungdomarna att ni är genuint intresserade av att höra deras feed back. Det tar endast några minuter att göra utvärderingen, så man kan göra utvärderingen ren hos konstorganisationen före klassernas hemfärd. Detta kräver dock att läraren har printat ut utvärderingskoderna och har dem med sig.

Tänk också på att:

 • Hur ni kunde öka ungdomarnas erfarenhet om delaktighet under besöket? Kunde man lägga till några aktiverande eller växelverkande element i besöket? Kunde man efter guidningen eller föreställningen ordna en workshop var ungdomarna kunde själva få testa och göra? I konstmuseer är det bra att komma ihåg att ungdomarna ofta önskar få tid för att själva också titta omkring i museet.
 • Som trött och hungrig känns inte ens den bästa upplevelsen trevlig. Speciellt för oerfarna besökare påverkar de fysiska behovens uppfyllelse direkt hur motiverad och emottagande man är för en upplevelse (Pääjoki, 2021). I Pääjokis forskning berörande Konsttestarna noterades att i de konstorganisationer var besökarna hade möjlighet att köpa mat och dryck förmånligt, var både lärare och elever mer positivt inställda till besöket. Om konstorganisationen inte erbjuder möjlighet till att köpa mat och dryck är det bra att meddela skolorna om detta i välkomstbrevet. Meddela då gärna om det är möjligt att äta en medhavd matsäck hos er och i så fall var hos er man kan äta matsäcken.

 • Vänligen notera att det i Konsttestarna även finns ungdomar med särskilda behov, såsom kognitiva svårigheter eller utvecklingsförseningar. Många har stor nytta av användningen av klarspråk. En del ungdomar kan ha med sig en stödperson eller en teckenspråks- och/eller bildtolk. Var förberedda på att de troligen vill bekanta sig med upplevelsens innehåll i förväg. Ifall en bild- eller teckenspråkstolk behöver bokas för besöket beställer Konsttestarkoordinatorn tolken.

Uppmärksammandet av ungdomarnas feed back

Konsttestarna gör sin utvärdering av upplevelsen i Konsttestarnas utvärderingsapplikation. Utvärderingarna blir synliga på Konsttestarnas hemsidor med ungefär en dags fördröjning.

För ungdomarna är det viktigt att deras åsikter ses vara värdefulla och att de utvärderingar som de gett faktiskt spelar en roll. Gå igenom feed backen ni fått av ungdomarna och fundera på om ni kan lära er något av feed backen, eller om ni kunde utveckla er verksamhet utifrån utvärderingarna ni fått.

Dock är det bra att notera att alla ungdomar inte orkar satsa på att göra utvärderingarna, och ibland är feed backen orelevant eller till och med olämpligt. Om olämplig feed back förekommer vänligen kontakta er egna Konsttestarkoordinator.

Ta också i beaktande ungdomarnas spontana feed back under besöket. Hurdan atmosfär var det under besöket? Vad berodde det på?

Ge oss feed back

Vi önskar få feed back av er, hur Konsttestarbesöken lyckades hos er och hur ni upplevde åttorna som publik? Hurdana utvecklingsidéer för verksamheten kom ni på under resans gång och hur lyckades vi i koordineringen och i samarbetet med er? Det tar ca 5-10 min att svara på enkäten. Responsenkäten för läsåret 23-24 är öppen fram till 16.6.2024. Vänligen lämna er feed back fram tills dess.

Taidelaitosten palautekysely

Er feed back är viktigt för oss, så att vi kan utveckla Konsttestarnas verksamhet att bättre tjäna även konstorganisationerna. Ett varmt tack för era svar!

Logon och bilder

Logotyperna för Konsttestarna och annat grafiskt material hittar du i vår Dropbox-mapp. Vår bildbank med fotografier hittar du på adressen taidetestaajat.kuvat.fi.

Faktureringsanvisningar för konstorganisationerna

Kontraktsenligt fakturerar konstorganisationen för alla inträdesbiljetter efter terminens sista tillställning. Kontrollera biljettmängden av er egna Konsttestarkoordinator. Fakturan för höstterminen skall vara hos Förbundet för barnkulturcenter i Finland före julafton, och fakturan för vårterminen skall skickas till Förbundet före den 31.7. Betaltiden är 14 dygn.

Ifall förfallodagen skulle infalla mellan midsommar och 31.7 genomförs betalningen först efter höstens skolstart. I detta fall ses inte förflyttningen av betalningsdagen som en försening. Förseningsränta enligt räntelagen.

Räkningsreferens: “Konsttestarna”.

Räkningarna skall skickas till adressen: 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727193391
Operaattori Apix Messaging Oy: (003723327487)

Vänligen notera att ifall ni använder något av följande operatörer för att skicka nätfakturor: Danske Bank, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit eller Säästöpankit, ska ni använda som vår nätfaktueringsadress av Apix följande: Nätfaktureringsadress:  003723327487 och operatörförteckningen: DABAFIHH

Ifall ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er skicka fakturorna till inköpsfakturornas inskanningstjänst. E-postskanningens adress: 003727193391@procountor.apix.fi

Fakturan ska bifogas som en pdf-fil till e-posten. Endast en faktura får bifogas per e-post. Ifall e-posten innehåller andra bilagor utöver fakturan kommer de att läggas till som bilagor till fakturan. Maxstorleken för bilagorna är 2mb. Efter att sändelsen skickats till tjänsten kommer det inom 15min ett meddelande ifall e-posten emottagits eller inte till adressen varifrån e-posten skickats.

Adressen för skanning av pappersfakturor:
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

För att skanninstjänsten skall kunna markera er faktura till er, behöver ni bifoga denna faktureringsadress även på själva fakturan, och inte endast på kuveret. Till denna faktureringsadress skall man inte skicka något annat material än fakturor. Ifall ni har några frågor kring faktureringen kan ni kontakt vår administrativasekreterare Elina jokinen (@lastenkulttuuri.fi).