Konsttestarnas programansökan för läsåret 2024–2025

Programansökningen för läsåret 2024–25 kommer att organiseras i SKR:s ansökningssystem, under perioden 15.11.–8.12.2023 kl 16.00. Länk till ansökningssystem: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx

Ansökningen är öppen för både scen- och visuell konst. Utöver det konstnärliga innehållet ska helheten även innehålla publikarbete som riktar sig till åldersgruppen. Urvalsprocessen baseras på konstnärlig kvalitet samt på hur nyskapande och lämpligt publikarbetet är för åttondeklassare.

Ansökningsinfo på Teams

Vi har hållit två ansökningsinforn på Teams. Den svenska infon var 10.11. kl. 9.30–10.
Se inbandningen av ansökningsinfon

Det ordinära räcker inte

Konsttestarnas syfte är att erbjuda skolelever en oförglömlig konstupplevelse som kan fungera som en språngbräda till ett livslångt kulturintresse. Det är viktigt hur unga människor tas emot och sköts om under upplevelsen.

En vanlig museiguidning eller en pjäs räcker inte: vi förväntar oss gästfrihet och noggrant planerad publikarbete från konstaktörer.

Publikarbete

I helheten ska utöver det konstnärliga innehållet även inkluderas publikarbete som stödjer ungdomarna i konstupplevelsen, ger verktyg för att hantera upplevelsen och bilda sig en välgrundad uppfattning om den.

Det lönar sig att notera att konstvärlden kan vara rätt okänd för en stor del av högstadieeleverna och deras lärare. Publikarbetet bör vara på en lämplig nivå för noviser, och även uppmärksamma lärarens roll som expert inom pedagogiken och inte som expert om konstens innehåll.

För tips om hur du planerar ditt arbete med att engagera allmänheten, klicka här https://taidetestaajat.fi/sv/publikarbete-och-konstorganisationernas-verksamhetsprocesser-i-konsttestarna

Utvärdering

Konsttestarna använder en utvärderingsapp genom vilken ungdomarna kan bedöma konstupplevelsen.  Utvärderingarna är öppna för allmänheten på Konsttestarnas hemsidor (www.konsttestarna.fi). Konstaktörer kan använda utvärderingarna för att utveckla sina aktiviteter och sitt innehåll för ungdomar.

Publikkapacitet

Aktören ska kunna ta emot en betydande del av den egna regionens åttondeklassister, vilken innebär hundra- eller även tusentals skolelever under ett läsår. Till varje upplevelse ska det rymmas åtminstone en skolgrupp med publik. Besöken ska ordnas under skoldagar och under skoltid.

Organisationens juridiska form

Ansökningen är öppen för alla registrerade samfund med rättshandlingsförmåga samt stiftelser och kommunala och statliga konstaktörer. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte delta i Konsttestarna.

Kostnadsansvar

Finansiärerna för Konsttestarna-verksamheten betalar till de medvalda organisationerna ett understöd som definieras baserat på mängden deltagare. Det preliminära beloppet kommer att förhandlas med de utvalda organisationerna innan det slutliga kontraktet upprättas.

Understöden är enligt följande:

– Utställning: 12€/besökare 
– Andra föreställningar eller konserter: 18€/besökare
– Opera eller balettföreställning: 24€/besökare

Priserna inkluderar eventuell moms.

Organiseringsansvar

Förbundet för barnkulturcenter i Finland ansvarar för koordineringen och arrangerandet av praktiska frågor kring besöken, såsom schemaläggning av besöken och beställning av elevernas transporter till organisationen och tillbaka till skolan. Konstorganisationen är självständigt ansvarig för det konstnärliga innehållet och planeringen och produceringen av publikarbetet. Konsttestarna-koordinatorerna hjälper konstorganisationerna och skolorna i kommunikationen och i planerandet av publikarbetet.

För tips om hur du planerar ditt arbete med att engagera allmänheten, klicka här https://taidetestaajat.fi/sv/publikarbete-och-konstorganisationernas-verksamhetsprocesser-i-konsttestarna

Denna nyhet redigerades den 21.11.1023. Lade till en inbandningen av ansökningsinfon.