fbpx

Registerbeskrivning

EU:s dataskyddsförordning, 2016/679, trädde i kraft den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf
2719339-1
Keskustori 4, 33100 Tammerfors
telefon +358 40 820 5425
e-post info@lastenkulttuuri.fi eller fornamn.efternamn@lastenkulttuuri.fi

Person som ansvarar för registret

Joonas Keskinen, projektchef, Konsttestarna-verksamheten
kontaktuppgifter ovan
e-post joonas.keskinen@lastenkulttuuri.fi

Registrets syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att göra det möjligt att genomföra Konsttestarna-verksamheten, vilket också omfattar att skolor och konstinstitutioner anmäler sig, resor ordnas och besöksmålen utvärderas.

Datainnehåll

I registret sparas elektroniskt namnen och kontaktinformationen för skolornas ansvariga lärare, kontaktpersoner och rektorer. I registret sparas dessutom elektroniskt namnen och kontaktinformationen för konstinstitutionernas kontaktpersoner och personuppgiftsbiträden. Registret innehåller inte uppgifter om skolornas elever eller om andra unga personer.

Grunderna för behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter av adresskaraktär som förknippas med ringa risker. Registret används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att begära att den registrerades personuppgifter raderas. Den registrerade har alltid rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten (dataombudsmannen).

Begränsning av behandlingen

Behandlingen är begränsad (se nedan).

Överföring och överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för den personuppgiftsansvarigas räkning och enligt den personuppgiftsansvarigas anvisningar av

  • HiQ Finland Oy som utvecklare och administratör av webbplatsen för Konsttestarna
  • Mercantus Oy som leverantör av programvaran för resursfördelning
  • Planet Internet Oy som leverantör av server- och diskutrymme.

Den personuppgiftsansvarige överför eller överlåter inte uppgifter för andra syften eller till länder utanför EU.

Lagringen och skyddet av personuppgifter

Uppgifterna lagras medan Konsttestarna-verksamheten pågår fram till slutet av år 2024, varefter registret läggs ned och uppgifterna raderas. Datalagringen utförs av Planet Internet Oy. Åtkomst till registret förutsätter lösenord. Uppgifter får endast behandlas av personer vilkas arbete förutsätter det.