Registerbeskrivning

Webbläsarkakor

Vår webbplats använder cookies, men de tillåter oss inte att utläsa personlig information. Uppgifterna kan användas för utveckling av webbtjänster, besöksmätning och forskning (Google Analytics) eller annonsinriktning.

Google Analytics

Med Google Analytics samlar vi in information om hur en webbplats används. Vi samlar in information om bland annat antalet besökare på webbplatsen, samt webbläsare och terminaler som används av besökarna. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tekniska funktioner på webbplatsen.

Google Analytics -kontot som används på webbplatsen möjliggör anonymisering av IP -adresser för att skydda användarnas integritet och data delas inte med andra Google -tjänster. Google Analytics sparar data i 50 månader i enlighet med Googles dåvarande villkor. Google Analytics är en obligatorisk cookie på vår webbplats.

Annonsinriktningscookies

Baserat på roaming kan vi annonsera för dig på andra onlinetjänster. Vi har inbäddat Facebook pixel cookie på vår webbplats. Med hjälp av cookies ser du den mest relevanta, intressanta och intressanta reklamen på Facebook eller Intagram, till exempel, i stället för allmänna annonser.

Cookie -inställningar

Om du vill inaktivera användningen av reklaminriktade cookies kan du göra det genom att välja ”Endast nödvändiga cookies” i popup-fönstret. När de väl har blockerats visas dina annonser, men annonser väljs inte utifrån dina intressen. Om du vill ändra det beslut du fattat kan du göra det här:

Ändra Cookie-inställningar

EU:s dataskyddsförordning, 2016/679, trädde i kraft den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf
2719339-1
Keskustori 4, 33100 Tammerfors
telefon +358 40 820 5425
e-post info@lastenkulttuuri.fi eller fornamn.efternamn@lastenkulttuuri.fi

Person som ansvarar för registret

Joonas Keskinen, projektchef, Konsttestarna-verksamheten
kontaktuppgifter ovan
e-post joonas.keskinen@lastenkulttuuri.fi

Registrets syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att göra det möjligt att genomföra Konsttestarna-verksamheten, vilket också omfattar att skolor och konstinstitutioner anmäler sig, resor ordnas och besöksmålen utvärderas.

Datainnehåll

I registret sparas elektroniskt namnen och kontaktinformationen för skolornas ansvariga lärare, kontaktpersoner och rektorer. I registret sparas dessutom elektroniskt namnen och kontaktinformationen för konstinstitutionernas kontaktpersoner och personuppgiftsbiträden. Registret innehåller inte uppgifter om skolornas elever eller om andra unga personer.

Grunderna för behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter av adresskaraktär som förknippas med ringa risker. Registret används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att begära att den registrerades personuppgifter raderas. Den registrerade har alltid rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten (dataombudsmannen).

Begränsning av behandlingen

Behandlingen är begränsad (se nedan).

Överföring och överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för den personuppgiftsansvarigas räkning och enligt den personuppgiftsansvarigas anvisningar av

  • HiQ Finland Oy som utvecklare och administratör av webbplatsen för Konsttestarna
  • Mercantus Oy som leverantör av programvaran för resursfördelning
  • Planet Internet Oy som leverantör av server- och diskutrymme.

Den personuppgiftsansvarige överför eller överlåter inte uppgifter för andra syften eller till länder utanför EU.

Lagringen och skyddet av personuppgifter

Uppgifterna lagras medan Konsttestarna-verksamheten pågår fram till slutet av år 2024, varefter registret läggs ned och uppgifterna raderas. Datalagringen utförs av Planet Internet Oy. Åtkomst till registret förutsätter lösenord. Uppgifter får endast behandlas av personer vilkas arbete förutsätter det.