Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2023-2024


Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2023-2024 öppnar på måndag, den 21:a november 2022 och stängs på fredag den 9:nde december 2022. Konstfältets organisationer kan ansöka om att bli ett besöksmål genom att lämna in en elektronisk ansökan i Suomen Kulttuurirahastos ansökningssystem på:

Ansökningens resultat informeras i början av 2023.

Konstnärligt innehåll

Ansökningen är öppen för både scen- och visuell konst. Upplevelsena kan vara konserter, teater- eller dansföreställningar, konstutställningar o.s.v. Urvalet betonar den konstnärliga kvaliteten, det innovativa tillvägagångssättet för publikarbete och helhetens lämplighet för högstadieelever. Nivån måste sättas sånt som passar majoriteten, utan att underskatta ungdomarna. Fokus för musiken är inom den så kallade konstmusiken.

Det vanliga räcker inte

Syftet med Konsttestarna-verksamheten är att ge ungdomarna en minnesvärd konstupplevelse som kan vara en språngbräda för en livslång kulturhobby. En viktig del av upplevelsen är hur ungdomarna beaktas och tas om hand under konstupplevelsen.

En vanlig museiguidning eller föreställning räcker inte, av organisationen förväntas gästfrihet och noggrant planerade och involverande publikarbete. 

För åttondeklassarna ska man presentera organisationens verksamhet, till exempel genom att erbjuda dem ett besök bakom kulisserna eller motsvarande sätt. Ungdomarna ska informeras om konstgenren och uppmuntras, så att de vågar njuta och påverkas av konstupplevelsen.

Vi anser också att det är en fördel om ungdomar och lärare har möjlighet att delta i utformningen av upplevelsen eller till och med i processen att skapa det konstnärliga innehållet.


För- och efterarbete

I helheten ska utöver det konstnärliga innehållet även inkluderas för- och efterarbete, alltså pedagogiskt material som stöder ungdomarna i konstupplevelsen. 

Förarbetets syfte är att förbereda de unga inför konstupplevelsen och efterarbetet ska erbjuda dem verktyg för att bearbeta det upplevda och för att de ska kunna skapa en motiverad åsikt om upplevelsen. 

– Kunde konstnärerna öppna upp sin vardag för ungdomarna?
– Eller kunde man handleda ungdomarna att bearbeta konstupplevelsen genom en workshop?

Det lönar sig att notera att konstvärlden kan vara rätt okänd för en stor del av högstadieeleverna och deras lärare. För- och efterarbetet bör vara på en lämplig nivå för noviser, och även uppmärksamma lärarens roll som expert inom pedagogiken och inte som expert om konstens innehåll.

Vänligen uppmärksamma även att lärarna har begränsade resurser för att genomföra för- och efterarbetet i skolan.

Recensioner

Efter konstbesöket ber vi de unga att dela med sig av sina åsikter om konstupplevelsen i en webb-baserad applikation. Recensionerna publiceras på Konsttestarnas webbplats. Unga ger direkt respons via Konsttestarna som konstinstitutionerna kan använda för att utveckla sitt programutbud för unga.

Mängden besök, publikkapacitet och språk

Organisationen ska kunna ta emot en betydande del av den egna regionens åttondeklassister, vilken innebär hundra- eller även tusentals skolelever under ett läsår. Till varje upplevelse ska det rymmas åtminstone en busslast med publik. Besöken ska ordnas under skoldagar och i huvudsak under skoltid. Det skulle vara bra om det fanns besökstider både under höst- och vårterminen. Det är en fördel för den ansökande om besökshelheterna kan produceras på två eller flera språk. 

Organisationens juridiska form

Ansökningen är öppen för alla registrerade samfund med rättshandlingsförmåga samt stiftelser och kommunala och statliga konstinstitutioner. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte delta i verksamheten.

Kostnads- och arrangemangsansvar

Finansiärerna för Konsttestarna-verksamheten betalar till de medvalda organisationerna ett understöd som definieras baserat på mängden deltagare. Understöden är enligt följande

– Opera eller balettföreställning: max 22€/besökare (inkl. möjlig moms)
– Andra föreställningar eller konserter: max 16,5€/besökare (inkl. möjlig moms)
– Utställning: max 11€/besökare (inkl. möjlig moms)

Om skolelevers inträde till konstinstitutet normalt är avgiftsfritt ska organisationen redogöra för arrangemangen som avviker från den ordinära verksamheten, vilka ligger som grund för den ombedda kompensationen.

Organiseringsansvar

Förbundet för barnkulturcenter i Finland ansvarar för koordineringen och arrangerandet av praktiska frågor kring besöken, såsom schemaläggning av besöken och beställning av elevernas transporter till organisationen och tillbaka till skolan. Konsttestarna-koordinatorerna hjälper konstorganisationerna och skolorna i kommunikationen och i planerandet av publikarbetet.

Konstorganisationen är självständigt ansvarig för det konstnärliga innehållet och planeringen och produceringen av publikarbetet. Vänligen notera, att Konsttestarna har producerat en mängd olika publikationer och inbandningar av webinaarier och seminarier, vilka kan fungera som stöd i planeringsarbetet. Dessa hittas på adressen https://taidetestaajat.fi/sv/julkaisut

Förändringar orsakade av undantagsfall

Vi planerar läsåret 2023-24 med antagandet att besöksverksamheten kan fortgå normalt. Som vi märkt under de två senaste läsåren är förändringar möjliga och vi anpassar oss till dessa såsom situationen kräver. 

Ansökningsinfon på Teams den 3.11. kl. 9–10 och den 21.11. och 1.12. kl. 14–15

Torsdagen den 3.11.2022 kl. 9-10, måndagen den 21.11.2022 kl. 14-15 och torsdagen den 1.12.2022 kl. 14-15 ordnar vi informationstillfällena om ansökning till Konsttestarna-programmet för läsåret 2023-2024. Välj den tid som passar dig bäst och registrera dig på: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-kauden-23-24-ohjelmahaun-hakuinfoihin.