Hur väljs Konsttestarnas besöksmål?

Bild: Petri Tikkala

Varje läsår ordnas en öppen programansökan för besöksmål i Konsttestarnas kulturutbildningsprogram. I sin ansökan presenterar konstinstitutionen en besökshelhet som den erbjuder till Konsttestarna. Planen ska också inkludera för- och efterarbete.

Ansökningsförfarandet sker i Suomen Kulttuurirahastos elektroniska ansökningssystem och information om ansökningstiden läggs alltid ut på Konsttestarnas webbplats och i sociala mediekanaler i god tid innan ansökningstiden börjar. I höst är ansökan öppen 21.11–9.12 och de slutliga valen görs i början av 2023, så att vi i god tid på förhand kan utarbeta ett mer detaljerat tidsschema för besöken.

Ungdomar och lärare medverkar också i ansökningsprocessen. En ungdomspanel, vars medlemmar årligen väljs med, poängsätter ansökningarna baserat på korta beskrivningar av upplevelserna genom att välja mellan alternativen ”Intresserar inte”/”Helt okej”/”Låter trevligt” och med egna ord motivera sina val. I år medverkar för första gången också en lärarpanel, som bedömer ansökningarna med en liknande metod. På det här sättet blir både ungdomarnas och lärarnas åsikter beaktade när programmet kurateras.

Härefter behandlar Konsttestarnas koordinatorer ansökningarna i par. Om en konstinstitution har varit med i Konsttestarna redan tidigare tas också de tidigare erfarenheterna av samarbetet med den ansökande organisationen i beaktande, samt de betyg som åttondeklassarna har tilldelat upplevelserna som konstinstitutionen erbjudit tidigare. I det här skedet av urvalsprocessen tas också hänsyn till regionala behov och särdrag. Exempelvis i Norra Österbotten behövs minst en upplevelsehelhet som också lämpar sig för gammallaestadianer.

Konsttestarnas ledningsgrupp fattar de slutliga besluten på basis av koordineringsteamets förslag på besöksmål. I ledningsgruppen finns representanter för Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Det viktigaste urvalskriteriet: ”Det sedvanliga räcker inte”

Konsttestarna vill erbjuda skolelever en oförglömlig konstupplevelse som kan väcka ett livslångt kulturintresse bland de unga. Det räcker dock inte med en vanlig rundtur på ett museum, en konsert eller föreställning, utan besöksmålen förväntas bjuda på något utöver det vanliga, ”någonting extra”.

Förarbetet förbereder ungdomarna för konstupplevelsen och efterarbetet ska ge dem verktyg för att bearbeta sin upplevelse och bilda sig en motiverad åsikt om den.

Det är viktigt att tänka på att konstens värld är rätt främmande för en stor del av åttondeklassisterna och även för deras lärare. För- och efterarbetets innehåll bör således vara på en nivå som lämpar sig för elever som möter konst för första gången. Det gäller också att tänka på att läraren är en expert inom pedagogik och inte på konstinnehåll.

Vid valet av besöksmål läggs fokus både på konstnärlig kvalitet och på innovativt åldersanpassat publikarbete. Vi ser det också som en fördel ifall unga och lärare får delta i planeringen av upplevelsen eller till och med i dess konstnärliga skapandeprocess.

Övriga urvalsfaktorer

Valet av besöksmål påverkas också av kapacitets-, språk- och tidtabellsaspekter. Att samordna två besök med varierande besöksmodeller för mer än 65 000 deltagare är ett stort pussel. I olika landskap behövs olika mängder upplevelser, och i vissa regioner behövs också upplevelser på svenska eller andra språk.

Skolor i Nyland som valt ett nationellt besök åker till varierande mål utanför Nyland. Vi behöver således också besöksmål som ligger utanför Nyland och som kan ta emot betydande publikmängder, i vissa fall upp till flera tusen skolelever under en termin.

Även det minsta evenemanget måste vanligen ha plats för en hel busslast med elever. Besöken ska ordnas på skoldagar och i huvudsak under dagtid. Ofta är det bäst med besökstider mitt på dagen (klockan 11–13), särskilt i fråga om långväga grupper. Besökstiderna ska dessutom helst erbjudas både på höst- och vårterminen.

Varför väljer inte skolgrupperna sina besöksplatser och tider själva?

Konsttestarnas verksamhet har från första början omfattat narapå alla åttondeklasser i Finland, det vill säga cirka 3 500 klasser och över 65 000 personer varje läsår. Dessutom erbjuds två besök till alla. I största delen av Finland är utbudet begränsat, och alla tillgängliga inträdesbiljetter köps upp redan nu. Konsttestarna använder också hela den tillgängliga transportkapaciteten – ofta hotar bussarna, flygen och tågen att ta slut.

För att vi ska kunna garantera alla lika möjligheter att göra två högklassiga konstbesök måste arrangemangen göras med stor omsorg. I det här läget är centraliserad samordning det enda möjliga tillvägagångssättet.

Det gäller också att tänka på vårt pedagogiska uppdrag, som är att utvidga de ungas upplevelsesfär och konstkunskaper. Vi vill erbjuda nya upplevelser som varken de unga eller lärarna skulle kunna söka sig till utan konsttestning. Konsttestarnas produktionsteam kuraterar innehållet och erbjuder de medverkande konstaktörerna utbildning och material. Vårt mål är att alla upplevelsehelheter som genomförs är av toppklass och att både elever och lärare har fått starka intryck och nya insikter när de åker tillbaka till skolan efter besöket. Vi lyckas inte alltid, men det har skett en stor utveckling under de tidigare säsongerna, och år efter år får besöken allt bättre respons av de unga (se diagrammet nedan).