Extra programansökan till Konsttestarna för perioden 2021–22

Den 1.11.2021 öppnar Konsttestarna ytterligare en programansökning för att hitta nya sätt att producera konstupplevelser under undantagsförhållanden. Målet är att hitta alternativa sätt att göra konst tillgänglig för högstadieelever utan fysisk närkontakt eller offentliga evenemang på konstinstitutioner.

Ansökningen är öppen för alla registrerade samfund med rättshandlingsförmåga samt stiftelser samt kommunala och statliga konstinstitutioner. Ansökan öppnar den 1.11 i Suomen Kulttuurirahastos elektroniska ansökningssystem och stängs den 12.11.2021 klockan 16.00. Det måste vara möjligt att implementera alla helheter som erbjuds för ansökan före läsåret 2021–22 tar slut.

Resultaten för ansökningen kommer att meddelas före slutet av november 2021.

ORSAKERNA BAKOM DEN EXTRA PROGRAMSÖKNINGEN

Coronapandemin som började i mars 2020 har orsakat att tiotusentals högstadieelevers Konsttestarbesök har inhiberats. Med hur stor kapacitet som konstbesök kan genomföras under läsåret 2021–22 är ännu oklart.

De medvalda helheterna har som syfte att komplettera programinnehållet som Konsttestarna erbjuder högstadieeleverna, och speciellt för det grupper som av en orsak eller annan inte haft möjlighet att delta på ett konstbesök heller under pågående läsår. Samtidigt söker vi efter nya modeller och konstruktioner genom vilka vi kan göra konsten tillgänglig även i undantagstider.

Den kompletterande sökningen och de enheter som beställs genom den ersätter inte Konsttestarnas grundläggande aktiviteter och de evenemang som redan avtalats för läsåret 2021–22, där åttondeklassare kan uppleva konst. I bästa fall har högstadieeleverna möjlighet att delta både i konstbesöket och i upplevelserna som väljs med i den extra ansökningen.

URVALSKRITERIER

Konstnärligt innehåll och publikarbete

Ansökningen är öppen för både scen- och visuell konst. Vi söker konstnärligt innehåll, särskilt inom musik, teater, dans, opera, cirkus och visuell konst. Multikonsthelheter är också möjliga. Fokus för musiken är i inom den så kallade konstmusiken.

Urvalet betonar den konstnärliga kvaliteten, helhetens lämplighet för högstadieelever, det innovativa tillvägagångssättet för offentligt arbete och aktivitetens lämplighet för undantagsförhållanden. Alla komponenter måste tillverkas professionellt.

Syftet med Konsttestarna-verksamheten är att ge ungdomarna en minnesvärd konstupplevelse som kan vara en språngbräda för en livslång kulturhobby. En viktig del av upplevelsen är hur ungdomarna beaktas och tas om hand under konstupplevelsen.

Före och efter

Förutom det konstnärliga innehållet måste ensemblen innehålla för- och eftermaterial, det vill säga för- och efterarbete. Förarbetet ska förbereda den unga för konstupplevelsen och efterarbetet ska ge verktyg för att hantera upplevelsen och bilda en motiverad uppfattning om den. Kunde konstnärerna öppna upp sina dagliga liv för ungdomarna? Eller kan unga instrueras att hantera konstupplevelsen funktionellt, till exempel i form av en workshop?

Det är värt att notera att konstvärlden är ganska främmande för ett stort antal högstadieelever, såväl som deras lärare. Innehållet i för- och efterarbetet bör därför vara på en lämplig nivå för nybörjare och ta hänsyn till lärarens roll som expert inom utbildning, inte konstinnehåll. Vänligen beakta även lärarnas begränsade resurser för att göra för- och efterarbetet självständigt.

Implementeringsformat


Vi uppmuntrar sökande att tänka på helt nya sätt att producera konstupplevelser för högstadiegrupper. Streams, inspelningar och ensembler i virtuella verkligheter är inte nödvändigtvis det enda sättet. Olika hybridimplementeringar är också möjliga.

Om paketet innehåller tekniska komponenter måste de vara av hög kvalitet. Befintliga inspelningar av hög kvalitet kan användas så länge en ny typ av pedagogik och interaktion byggs upp kring dem.
Fördelaktigt är ifall material från helheten som producerats för undantagstiderna även kunde utnyttjas senare under normala omständigheter, så som verksamhetsmodeller, inspelningar och för- och efterhandsmaterial.

Kapacitet och språk

Den erbjudna enheten måste kunna nå flera tusen högstadieelever. Eventuella realtidsaktiviteter måste organiseras under skoldagarna. Att producera helheten på flera språk är en fördel för den sökande, och särskilt innehåll på svenska är av behov.

Utvärderingsapp och att lyssna på ungdomarna
Det är bra att höra unga både under planeringsfasen av helheten och efter genomförandet. Konsttestarna använder en webbaserad utvärderingsapp för att hjälpa ungdomarna att bedöma sin konstupplevelse. Dess lämplighet för att utvärdera de enheter som valts ut i den här sökningen kommer att övervägas från fall till fall.

Kostnads- och arrangemangsansvar

Baserat på sökningen väljer vi de mest intressanta och genomförbara idéerna, och vi köper deras produktioner från de utvalda konstinstitutionerna. Budgeten kan innehålla föränderliga variabler, vilka beror på verksamhetsmängden som beställs (t.ex. workshops).

Konstorganisationen är självständigt ansvarig för planering och implementering av konstinnehållet och publikarbetet. Observera att olika publikationer samt webbinarier och seminarieinspelningar har tagits fram för att stödja planeringen och finns på www.taidetestaajat.fi/sv/julkaisut.

Kommunikationen till skolorna sker främst genom Konsttestarnas koordinationssteam. Kostnads- och organisationsansvar kommer att specificeras för de utvalda enheterna innan kontrakten undertecknas.