Näin se menee – Kouluryhmä yleisönä taide-elämyksessä

Taidelaitosten toimintaopas

Tästä toimintaoppaasta löydät ohjeet vierailujen valmisteluun sekä hyväksi havaittuja käytänteitä ja esimerkkejä hyvin toimivista etko- ja jatkomateriaaleista.

Perusperiaate: Tavanomainen ei riitä

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa taidelaitokset pääsevät tarjoamaan kahdeksasluokkalaisille taidetta, jollaista moni nuori ei ole aikaisemmin kokenut. Nuorille halutaan tarjota ikimuistoinen taide-elämys, johon sisältyy myös ikäryhmälle soveltuvaa ja osallistavaa yleisötyötä.

etkojen ja jatkojen tarkoitus

Ennakko- ja jälkityöskentelyn – etkojen ja jatkojen – tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa kyseessä olevasta taidemuodosta, taiteilijan työstä ja teoksen valmisteluprosessista. Etkojen tehtävä on valmistaa nuorta taidekokemukseen ja jatkojen tarjota työkaluja kokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen muodostamiseen siitä.

Taiteen maailma on melko vieras suurelle osalle yläkoululaisia. Osa kahdeksasluokkalaisista ei ole koskaan aikaisemmin käynyt museossa tai teatterissa. Myös vierailulle osallistuva opettaja saattaa olla noviisi taiteen kokijana ja tuntea olonsa epävarmaksi taidelaitoksessa. Toki mukana on myös opettajia, jotka harrastavat taiteita, ja joille vierailut taidekohteissa ovat tuttu juttu. Etko- ja jatkosisällot tulee suunnitella niin, että ne soveltuvat erilaisten nuorten ja opettajien tarpeisiin. Tehtävien sekä niiden ohjeiden tulee huomioida myös opettajan rooli oman oppiaineensa opettajana, ei taidesisältöjen asiantuntijana.

Taidetestaajien koulukyselyn (2022) mukaan kouluilla toivotaan lyhyitä, noin 15-45 minuutin pituisia ja helposti toteutettavia etko- ja jatkopaketteja, joiden vetämiseen on opettajille erittäin selkeät ohjeet. Kokonaisuuden suunnittelussa voi käyttää apuna Taidetestaajat-koordinaattoreita sekä mahdollisia yhteistyökouluja tai nuorten harrasteryhmiä. Etko- ja jatkotehtävät ladataan Taidetestaajat-järjestelmään elämyskohtaiselle sivulle viimeistään 1,5 kuukautta ennen ensimmäistä elämystä.

kirjeet kouluihin

Kouluille tulee lähettää tervetulokirje noin kaksi viikkoa ennen vierailua. Tämä on erittäin tärkeää, sillä Taidetestaajien puolelta opettajille ei lähde mitään erillistä muistutusta vierailun lähestymisestä.

Opettajat näkevät luokille varattujen vierailujen aikataulut ja kuljetustiedot Taidetestaajat-järjestelmästä, mutta ajankohta on koulun arjessa voinut unohtua. Kirjeen tarkoitus on muistuttaa lähestyvästä vierailusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista, kuten

  • Kuvaus koronaan liittyvistä turvajärjestelyistä vierailulla
  • Ryhmien saapumiseen liittyvät käytännön järjestelyt
  • Vessojen ja naulakoiden sijainnit (esim. onko narikkapalvelua?)
  • Mahdolliset ruokailuun tai väliaikatarjoiluun liittyvät järjestelyt
  • Lippukäytäntö (esim. onko liput lähetetty etukäteen koululle?)
  • Muistutus etkojen tekemisestä ennen taidevierailua
  • Lyhyt ja innostava kuvaus taidesisällöstä sekä taidelaitoksesta
  • Muistutus jatkoista sekä arvioinnista arviointisovelluksella
  • Ohjeet, miten nuoret voivat tehdä ja tägätä somepostauksia vierailun aikana tai sen jälkeen (taidelaitoksen ja Taidetestaajien tägien lisäys: @taidetestaajat #taidetestaajat #konsttestarna)
  • Puhelinnumero, johon opettaja voi olla yhteydessä tarvittaessa

Vierailun jälkeen taidelaitoksesta lähetetään kouluihin kiitoskirje, jossa kiitetään mukanaolosta ja nuorten antamista arvioista. Kiitoskirjeen tarkoitus on osoittaa kouluille, että taidelaitoksessa luetaan kahdeksasluokkalaisten antamia arvioita, ja että niistä opitaan. Näin nuori oppii, että hänen mielipiteellään on väliä ja häntä kuunnellaan. Myös opettajia kannattaa kiittää ja kannustaa heitä tekemään jatkotehtäviä ryhmänsä kanssa, jos he eivät ole niitä vielä tehneet. Kiitoskirjeen voi lähettää heti vierailun jälkeen, mutta viimeistään 2 viikon kuluttua vierailusta.

Kuva: Nina Susi

Etkot

Etkojen avulla nuori ymmärtää, miten taidevierailulla toimitaan ja mistä taide-elämyksessä on kyse.

Kouluissa etkojen tekemiseen käytettävissä oleva aika vaihtelee suuresti. Materiaalit kannattaa jakaa esimerkiksi perustason etkoihin ja jatkotason etkoihin. Ohjeet kannattaa kasata yhdeksi pdf-tiedostoksi, ja niissä on hyvä olla tehtävien arvioidut kestot. Näin opettajien on helpompi suunnitella ja toteuttaa etkot keskellä kouluarkea.

Taidetestaajat on hyvin heterogeeninen ryhmä, ja tavoitteena on, että vierailu olisi kaikille turvallinen ja antoisa kokemus. Mukana on myös nuoria, joita taide ei kiinnosta tai jotka suhtautuvat siihen jopa kielteisesti. Toisaalta mukana on myös opettajia, jotka haluavat panostaa etkoihin paljon aikaa ja vaivaa. Olemmekin huomanneet, että parhaat etkot ovat sellaiset, joissa on muutama eri taso, joista opettaja voi valita omille resursseilleen sekä ryhmälleen sopivat tehtävät.

Vierailuetiketti noviiseille

Noviisit ovat oppilaita tai opettajia, joiden elämänpiiriin taidevierailut eivät juuri kuulu. Heille pelkästään taidelaitokseen meneminen voi olla jännittävää. Lisäksi tulee vielä matkustamisen aiheuttama jännitys. Erityisesti valtakunnallisilla vierailuilla matkat saattavat olla hyvin pitkiä, ja nuoret sekä opettajat voivat olla väsyneitä saapuessaan kohteeseen.

Mitä paremmin noviisit tietävät etukäteen, millaiseen paikkaan he ovat menossa, sen turvallisempi olo heillä on. Heitä auttaa vierailuetiketti joko kirjallisena tai kuvallisena tiedostona tai videona. Toisin sanoen: minne tulette, miltä täällä näyttää, missä ovat vessat ja naulakot, onko taukoa, kauanko vierailu kestää ja mitä tapahtuu milloinkin.

Myös kokeneet taide-elämyksissä kävijät hyötyvät vierailuetiketistä erityisesti valtakunnallisilla vierailuilla.

Perustason etkot

Yksinkertaisimmillaan etkot ovat kokonaisuuden lyhyt esittely: mikä on esityksen nimi ja mitä taidelajia se edustaa. Esittävissä taiteissa on hyvä myös kertoa, jos esityksessä ei esimerkiksi ole juonta, tai se ei etene kronologisesti. Perustason etkoissa ei kannata mennä vielä liian syvälle esityksen teemoihin tai filosofiaan. Matalan kynnyksen toiminnalliset tehtävät toimivat perustason etkoissa hyvin.

Syventävät etkot

Syventävissä etkotehtävissä voidaan avata esimerkiksi teoksen käsittelemiä teemoja sekä taiteellista prosessia ja työryhmää teoksen takana. Voisivatko taiteilijat raottaa arkeaan nuorille? Tai voisiko nuoria ottaa mukaan jopa elämyksen suunnitteluun ja toteutukseen? Ehkä nuoret voivat tehdä etkoilla jonkun oman taiteellisen tuotoksen, joka integroidaan osaksi taide-elämystä?

Kuva: Tommi Turunen

vierailu

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman tarkoitus on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana, on tärkeää. Taidetestaajat kannattaa käydä toivottamassa tervetulleiksi, kun he saapuvat paikalle. Tämä luo heille turvallisen olon ja helpottaa levottomuutta. Samassa yhteydessä voi kerrata vierailun aikataulun, vessojen ja vaatesäilytyksen sijainnit, ja ohjeistaa puhelimen käytön.

Kertokaa, että esitykseen reagointi on sallittua, mutta kaverin kanssa keskusteluun on aikaa väliajalla. Kahdeksasluokkalaiset ovat juuri pahimmassa murrosiässä, ja ryhmäpaine on kova. Nuorelle esimerkiksi joukosta erottuminen voi olla vaikeaa. Odottamattomista reaktioista ei kannata hämmentyä.

Huomioikaa, että Taidetestaajissa on myös nuoria, joilla on erityistarpeita, kuten kognitiivisia vaikeuksia tai kehityksen viivästymää. Monet hyötyvät yksinkertaisesta esitystavasta ja selkokielen käyttämisestä. Voitte myös pohtia, onko kuvailutulkkaus tai viittomakielelle kääntäminen mahdollista. Joillakin nuorilla voi olla mukana oma avustaja tai tulkki. Onko hänen mahdollista tutustua elämyksen sisältöön jo etukäteen?

Miten voisitte lisätä nuorten kokemusta osallisuudesta vierailulla? Voiko näyttelykierrokseen tai esitykseen lisätä joitakin vuorovaikutuksellisia tai toiminnallisia elementtejä? Voisiko kierroksen tai esityksen jälkeen järjestää nuorille työpajan, jossa he pääsevät myös itse tekemään ja kokeilemaan? Taidemuseoissa kannattaa huomioida, että nuoret toivovat useimmiten myös vapaata kiertelyaikaa.

Väliaikatarjoilu

Nälkäisenä ja väsyneenä ei upeinkaan esitys tunnu mukavalta. Erityisesti kokemattomilla vierailijoilla fyysisten tarpeiden täyttyminen vaikuttaa olevan suoraan yhteydessä motivoituneisuuteen ja taidekokemuksen vastaanottokykyyn (Pääjoki, 2021). Pääjoen Taidetestaajia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että niissä taidelaitoksissa, joissa vierailijoille tarjottiin syötävää ja juotavaa, sekä opettajat että oppilaat kokivat vierailun äärimmäisen positiivisena. Panostakaa siis ihmeessä pieniin tarjoiluihin nuorille, mikäli mahdollista.

Elämyksen JÄLKEEN

Vierailulle on hyvä tehdä selkeä lopetus. Elämyksen jälkeen taidelaitoksen edustaja voi käydä toivottamassa yleisölle hyvää kotimatkaa sekä muistuttamassa arvioinneista. Kokemuksemme mukaan arviointi-innokkuutta lisää merkittävästi, jos kerrotte nuorille, että olette aidosti kiinnostuneita saamaan heiltä palautetta. Voitte myös pyytää nuoria antamaan palautetta jostakin tietystä asiasta sovelluksen Vapaa sana -kohdassa. Arviointien tekemisessä ei kestä kuin muutama minuutti, joten sille voi osoittaa ajan jo ennen kotiinlähtöä.

Kuva: Sanna Krook

JATKOT

Jatkojen tarkoitus on antaa nuorille matalan kynnyksen työkalu käsitellä koettua elämystä ja muodostaa siitä perusteltu mielipide. Jatkoille toivottuja materiaaleja ovat helpot rasti ruutuun -tyyppiset tehtävät. Myös taiteilijatapaamiset ja kierrokset kulisseihin ovat kouluilla hyvin pidettyjä, samoin ikäryhmälle sopivat, toiminnalliset tehtävät, kuten tietovisat tai valokuvaaminen.

Jatkoille usein tarjotut pohdintatehtävät koetaan kyselytulosten mukaan kahdeksasluokkalaisten kanssa hankaliksi toteuttaa ja opettajat kokevat, että pystyvät itsekin keksimään pohdintakysymyksiä koetusta taide-elämyksestä. Taidelaitoksen tuottamilta materiaaleilta toivottaan nimenomaan hyvin suunniteltua toiminnallisuutta.

Esimerkkejä onnistuneista etko- ja jatkopaketeista

Nuorten palautteen huomioiminen

Taidetestaajat antavat palautetta sekä spontaanisti vierailun aikana reagoimalla elämykseen, että sen jälkeen Taidetestaajien arviointisovelluksella. Arviointisovelluksen kautta jätetyt arviot julkaistaan reaaliajassa Taidetestaajien verkkosivuilla.

Nuorille on tärkeää, että heidän mielipiteensä koetaan arvokkaana ja että heidän antamallaan palautteella on oikeasti merkitystä. Käykää siis taidelaitoksessa palautteita läpi, ja pohtikaa, voisiko niistä oppia jotain tai voisiko toimintaanne kehittää niiden perusteella.

Toki on hyvä ottaa huomioon, että kaikki nuoret eivät jaksa panostaa arvioiden antamiseen ja silloin tällöin palaute voi olla myös epärelevanttia tai jopa asiatonta. Jos asiatonta palautetta ilmenee, otattehan yhteyttä omaan koordinaattoriinne.

Ottakaa huomioon myös nuorten vierailulla antama spontaani palaute. Minkälainen tunnelma vierailulla oli? Mistä se johtui?

Kuva: Anna Tuuli Iivari